موسسه دارالشفاء خیریه حضرت سیدالشهداء (ع)HIV بایگانی - صفحه 2 از 3 - موسسه دارالشفاء خیریه حضرت سیدالشهداء (ع)

دسته: HIV

انیمیشن ایدز (۱۲) همسانان

تهیه شده توسط انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، صندوق عمران سازمان ملل متحد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  انیمیشن ایدز (12) همسانان :