نصب و راه اندازی ۶ دستگاه همودیالیز B braun

نصب و راه اندازی ۶ دستگاه همودیالیز B braun در درمانگاه خیریه سیدالشهداء (ع) …

نصب و راه اندازی ۶ دستگاه همودیالیز B braun :

با گستردگی فعالیت بخش دیالیز درمانگاه خیریه حضرت سیدالشهداء (ع) ، بخش مذکور به شش عدد دستگاه همودیالیز مدل B braun ساخت کشور آلمان تجهیز شد و سپس نصب و و راه اندازی گردید. دراین راستانماینده شرکت جهت آموزش پرستاران اقدام نموده وبرای فراگیران گواهینامه کاربادستگاه صادرشد.

آموزش ونصب دستگاه

DSC_0939

DSC_0928

DSC_0931

DSC_0932