خدمات مامائی و خانواده

خدمات مامایی و خانواده

در این بخش خدمات تخصصی مربوط به بانوان و خانواده به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 

  • سونی کید

 

  • خدمات بهداشتی مطابق با برنامه‌های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی