داروخانه

در مکانی به مساحت ۵۰ متر مربع در محلی مناسب و قابل دسترس بیماران زیر نظر دکتر داروساز در ۲ شیفت به ارائه خدمت مشغول می باشد.