تزریقات

بخش تزریقات درمانگاه در دو قسمت آقایان و خانم ها هر کدام به مساحت ۲۰ متر مربع به طور جداگانه با تمام امکانات در محل های مناسب مشغول خدمت به بیماران می باشد.