انتخاب بخش همودیالیزمرکزبعنوان مرکزآموزش عملی همودیالیز

بخش همودیالیزمرکزسیدالشهدا(ع)بعنوان مرکزآموزش عملی همودیالیزآموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شد.